Naravovarstvena društva

 

Sodelujemo tudi z različnimi društvi, ki jim je skupni cilj ohranjanje okolja, raziskovanje le-tega, izobraževanje in obveščanje javnosti o aktualnih problemih v zvezi z odnosom do okolja in divjih živali.

 VOLKOVI V SLOVENIJI

 

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno neprofitno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Dinaridi so območje izjemne naravne vrednosti, kljub temu pa so v evropskem prostoru razmeroma slabo poznani, kar otežuje uspešno promocijo in trajnostni razvoj te regije. Z vključevanjem Slovenije in kmalu tudi Hrvaške v Evropsko unijo postajajo Dinaridi del evropskega prostora. Zato smo oblikovali pobudo, da se posamezniki iz različnih strok povežemo, postanemo strokovno močni in poskusimo pomembno vplivati na nadaljnji razvoj tega prostora. Člani Društva Dinaricum iščemo poti trajnostnega razvoja, izboljšanja dobrobiti prebivalstva, ob tem pa tudi ohranjanja izjemne naravne vrednosti območja.

 

 

Društvo Morigenos združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Radi bi, da se nam pridružite tudi vi!

Delfini so inteligentne živali, ki se zavedajo sami sebe in živijo v tesno povezanih skupnostih. Delfini imajo individualne podpise - žvižge, s katerimi lahko pokličejo prijatelje in družino, radi se igrajo, lovijo in potujejo skupaj, žalujejo za umrlimi člani jate, učijo mladiče in prenašajo znanje na naslednje generacije. V bazenih so le vir dobička in zabave za ljudi, kar nima izobraževalne vloge in ne pripomore k ohranjanju posameznih vrst delfinov. Ujetništvo ni opravičljivo, kar prikazuje tudi ta video.

 

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, DOPPS je ena najstarejših nevladnih naravovarstvenih organizacij v Sloveniji. Ustanovljeno je bil leta 1979, danes šteje več kot 1000 članov. Smo vodilna naravovarstvena nevladna organizacija v državi, ki združuje ljubitelje ptic in narave po vsej Sloveniji. Leta 2001 smo prejeli naziv društva, ki deluje v javnem interesu varovanja narave.

Namen delovanja DOPPS je varovanje ptic in njihovih habitatov, kar uresničujemo z naravovarstvenim delom, raziskovanjem, izobraževanjem, izdajateljstvom, popularizacijo in sodelovanjem.

Smo polnopravni partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife International, ki samo v Evropi združuje več kot 2 milijona ljudi.

 

 

Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev je bilo ustanovljeno 27. februarja 1996 (registrirano 27. avgusta 1996) kot strokovno društvo. Pobuda za ustanovitev je prišla iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Osnovni namen je preučevanje in varstvo dvoživk in plazilcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti. Ti dve skupini vretenčarjev namreč sodita med najbolj ogrožene živalske skupine pri nas in v Evropi, predvsem zaradi izginjanja in uničevanja zanje primernih habitatov. Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004,84/2005) so zavarovane vse domorodne vrste dvoživk in plazilcev na območju Slovenije.

Društvo trenutno šteje okrog 100 članov, večinoma biologov, študentov biologije in dijakov. Društvo trenutno nima zaposlenega osebja. Člani društva zbiramo podatke o razširjenosti dvoživk in plazilcev v Sloveniji, s čimer se veča znanje o razširjenosti vrst, velikosti in številčnosti populacij. Zbrani podatki predstavljajo podlago za izdelavo Atlasa dvoživk Slovenije in Atlasa plazilcev Slovenije.